Условия за ползване на сайта 2016-12-13T12:57:16+00:00

Условия за ползване на сайта


Капсули-кафе.com е официален представител на марката кафе CaboVerde в България

Използването на този сайт и регистрирането на запитвания чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.
Капсули-кафе.com си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

• www.Капсули-кафе.com е уебсайт за информация, а не за електронна търговия
• Капсули-кафе.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварителнo уведомяване. Потребителят е длъжен да се информира за цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
• При липса на складова наличност от заявената стока Капсули-кафе.com, в рамките на един работен ден след получаване на заявката, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Капсули-кафе.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Капсули-кафе.com се задължава след получаване на заявка от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• Капсули-кафе.com не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена заявка.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1. Капсули-кафе.com се задължава:

• да извърши доставка в договорения срок за доставка на заявената за покупка стока;
• да гарантира, че всички продукти са запечатани от производителя и в срок на годност.

2. Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, предварително договорен за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Капсули-кафе.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Капсули-кафе.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

III. Лични данни

• Капсули-кафе.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,Капсули-кафе.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• Капсули-кафе.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info-out@caboverde.bg

IV. Разкриване на информацията

• Описаните по- горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Капсули-кафе.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
• Капсули-кафе.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Капсули-кафе.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

• Капсули-кафе.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Капсули-кафе.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Капсули-кафе.com. Капсули-кафе.com не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в София, съобразно българското законодателство.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons